سخنرانان در این دسته در حوزه مدیریت در زمان قرار دارند