سخنرانان در این دسته در حوزه انگیزش شغلی و فردی قرار دارند